Пълния списък на избраните експерти от двата конкурса е в прикачения файла
Публикувана в Новини
 СДРУЖЕНИЕ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН» Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-200/29.11.2016г. на МИГ Троян, Априлци, Угърчин за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. и във връзка с взето решение на Колективния Управителен орган № 8 /07.07.2017 г. за промени в Индикативната годишна програма за 2017 година. ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ за избор на външни експерти – оценители за допълване на базата данни от оценители…
Публикувана в Новини
На 30 юни 2017 г. Министерството на земеделието, храните и горите, координиращ Управляващ орган за подхода ВОМР, откри процедура BG06RDNP001-19.001 - Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за подбор на стратегии за ВОМР и местни инициативни групи (МИГ) в системата ИСУН 2020. Процедурата е достъпна на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/26ed47e7-1a7f-4dd5-8f5b-a9dd7d56fcca Насоките за кандидатстване и допълнителна информация са на разположение и на сайта на Програма за развитие на селските райони 2014-2020: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx
Публикувана в Новини
МИГ-Троян, Априлци, Угърчин с Решение на Колективния Управителен орган от 06.06.2017г, актуализира Индикативната годишна работна програма считано за 2017 година, със следните мотиви : В изпълнение на проект по Споразумение № РД 50-200/29.11.2016 г. и във връзка с необходимостта от адаптиране на процедурите за прием на проекти с последните изменения на Постановление № 161 на Министерски съвет, съгласно Чл. 43. (1)“ Подаването на проектни предложения, както и процесът по оценка от МИГ се провежда в ИСУН“. Към момента МИГ Троян, Априлци, Угърчин няма достъп в реалната среда на ИСУН, което на този етап прави невъзможно подаването на проектни предложения по…
Публикувана в Новини