МИГ-Троян, Априлци, Угърчин с Решение на Колективния Управителен орган от 06.06.2017г, актуализира Индикативната годишна работна програма считано за 2017 година, със следните мотиви : В изпълнение на проект по Споразумение № РД 50-200/29.11.2016 г. и във връзка с необходимостта от адаптиране на процедурите за прием на проекти с последните изменения на Постановление № 161 на Министерски съвет, съгласно Чл. 43. (1)“ Подаването на проектни предложения, както и процесът по оценка от МИГ се провежда в ИСУН“. Към момента МИГ Троян, Априлци, Угърчин няма достъп в реалната среда на ИСУН, което на този етап прави невъзможно подаването на проектни предложения по…
Публикувана в Новини
Протокола от комисията по избор на експерти и списъка с одобрените експерти може да видите в прикачените файлове.
Публикувана в Новини
МИГ - Троян, Априлци, Угърчин бе домакин на международна среща по програма ИПАРД, на която многонационална работна група осъществи дейности по техническа помощ. ИПАРД е Инструмент за предприсъединителна помощ за развитие на селските райони. Програма ИПАРД съдейства в прилагането на правото на ЕС в областта на Общата селскостопанска политика и спомага за устойчивата адаптация на земеделския сектор и селските райони в страни кандидати за Европейския съюз. На срещата участие взеха представители на Македония, Сърбия, Албания, Турция и Черна гора, на които предстои присъединяване към ЕС. МИГ - Троян, Априлци, Угърчин запозна гостите с пътя, който е извървяла за да стигне…
Публикувана в Новини
Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-200/29.11.2016г. на МИГ Троян, Априлци, Угърчин за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. и в изпълнение на Решение на Колективния Управителен орган от заседание № 4 на 03.05.2017г. ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на Общините Троян, Априлци и Угърчин Експертите…
Публикувана в Новини

Предстоящо

  • Покана за свикване на Общо събрание на КВО на 10.07.2017 г.
    До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски”, № 55, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009 на Ловешки окръжен съд,…
    Публикувана на Сряда, 21 Юни 2017 09:54