Годишните доклади по 19.4 и 19.2 ще се публикуват в прикачени файлове
Регистърът се намира в прикачения файл
Публикувана в Профил на купувача
Указанията за подбор на проекти са разработени на основа на одобрените от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за МСП” 2014-2020 Методология и критерии за подбор на операции в обхвата на инвестиционните приоритети по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" и Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в изпълнение на предвидените мерки/операции в стратегиите за местно развитие, които ще се финансират по ОПИК чрез подхода Водено от общностите местно развитие.
Публикувана в Новини
Методологията и критериите за подбор на операции се отнасят за всяка процедура за подбор на проекти в съответствие с избраните мерки/операции по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" и/или Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в стратегиите за местно развитие с предвидено финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие. Документите по чл. 26, ал. 1 на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в частта, определяща Условията за кандидатстване, се разработват от местната група за действие съобразно одобрената от Комитета за…
Публикувана в Новини